Jelenlegi hely

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ LESZEK

SIKERES VIZSGA

A sikeres vizsga teljesítéséhez az alábbi szakmai ismeretekkel kell rendelkezned:

 

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok elméleti kereteinek értelmezése   IFRS® Standardok
Az IFRS Standardok rendszere, harmonizáció okai, az IFRS Standardok kapcsolata az Európai Unió és az USA számviteli szabályozásával, a konvergencia folyamat legfőbb lépései, az EU befogadási eljárása vázlatosan, IFRS Standardok alkalmazásának kötelező és opcionális esetkörei az Európai Unióban, a nemzetközi standardalkotás szervezete és folyamata nagyvonalakban  
Az IFRS Standardok magyarországi alkalmazhatóságának köre: kötelező és lehetséges alkalmazás  
Az IFRS Standardok Keretelvei, kiemelten: cél, alapvetések, szerkezet, a pénzügyi beszámolás célja és alapnormái, a mögöttes feltételezések, a hasznos információ minőségi jellemzői,  kimutatás elemek definíciója, jellemzői, megjelenítés  
A pénzügyi kimutatások összeállításának általános elvei, kiemelten: eltérés az IFRS Standardoktól, a pénzügyi kimutatások fő részei, összeállításukra vonatkozó alapkövetelmények, a kimutatások tagolása, a kiegészítő megjegyzések szerkezetére vonatkozó alapkövetelmények IAS 1
alapkövetelmények, a kimutatások tagolása, a kiegészítő megjegyzések szerkezetére vonatkozó alapkövetelmények  
Cash flow kimutatás  IAS 7
Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák  IAS 8
Közbenső pénzügyi kimutatások  IAS 34
A beszámolási periódust követő események kezelése  IAS 10
Működési szegmensek  IFRS 8
Egy részvényre jutó eredmény, kiemelten: az alap EPS mutató, a hígított EPS mutató számításának főbb elvei IAS 33
Az átváltási árfolyamok változásainak hatásai, kiemelten: pénznem fogalmak, a funkcionális pénznem meghatározása, az idegen pénznemben denominált ügyletek kezdeti megjelenítése és követő értékelése, átszámítás a funkcionális pénznemről a beszámolás pénznemére, különös tekintettel a keletkező különböztet kezelésére IAS 21
Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek IFRS 5
A konszolidáció alapjai, kiemelten: a vállalatcsoport értelmezése, fogalmak, a kontroll (ellenőrzés) részletes fogalma, mentességek; a konszolidáció előkészítése; az üzleti kombináció és az akvizíciós (felvásárlási) módszer lépései, nem kontrolláló érdekeltség fogalma és értékelése a könyv szerinti érték arányában (részletesen) értékelése valós értéken (nagyvonalakban); goodwill kezelése; a felvásárlás során fizetett ellenérték komponensei (beleértve nagyvonalakban a függő vételárat is); tőke- és adósságkonszolidálás, közbenső eredmény kiszűrése, hozam-ráfordítás konszolidálás technikái, leányvállalati osztalék kezelése; társult vállalkozások kezelésének főbb lépései; közös szerveződések, közös ellenőrzés, közös vállalkozás és közös tevékenység fogalma, a közös vállalkozások kezelési módszerének beazonosítása és a megjelenítésének nagyvonalú ismerete; külföldi tevékenység funkcionális pénzneme, nettó befektetés fogalma, árfolyamkülönbözeteinek kezelése az egyedi és konszolidált beszámolókban csoporton belüli tranzakciók egyenlegein képződött árfolyamkülönbözet kezelése; felvásárlások és idegen pénznemek kapcsolata; konszolidált pénzügyi kimutatások összeállítására kötelezett gazdálkodók az IFRS és a 2000. évi C. törvény alapján IFRS 3
IFRS 10
IFRS 12
IAS 21
IAS 27
IAS 28
Az egyes tárgyalt témák kapcsán a főbb közzétételek, a magyar szabályozás főbb eltérései, a tárgyalt témák kapcsán releváns főbb adózási összefüggések, különös tekintettel a társasági adóra és a helyi iparűzési adóra.  
Egy közzétett IFRS Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatás nagyvonalú áttekintése és értelmezése  
Egyszerűbb konszolidált IFRS Standardok szerinti pénzügyi kimutatások készítése  
A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok értékelési és megjelenítési sajátosságai   IFRS® Standardok
Az IFRS Standardok alkalmazásához szükséges alapkoncepciók (értékelési elvek, módszerek és eljárások értelmezése), különösen: értékelési alapok, egyéb átfogó eredmény, amortizált bekerülési érték, effektív kamat, értékelési módszerek  
Ingatlanok, gépek, berendezések  IAS 16
Immateriális eszközök IAS 38
Befektetési célú ingatlanok, az átsorolások nélkül IAS 40
Állami támogatások IAS 20
Hitelfelvételi költségek IAS 23
Értékvesztés IAS 36
Készletek IAS 2
Árbevétel IAS 18
Beruházási szerződések IAS 11
Lízingek, beleértve a lízingösztönzők kezelését IAS 17
Céltartalékok IAS 37
Munkavállalói juttatások, a munkaviszony megszűnése utáni juttatások esetében nagyvonalú ismertetésre korlátozva IAS 19
Részvényalapú kifizetések, kiemelten: fogalom, tipizálás, elszámolás alapjai, ügyleti feltételek, valós érték szerepe, egyes ügylettípusok értékelése IFRS 2
Pénzügyi instrumentumok, kiemelten: főbb fogalmak, a saját tőke és a kötelezettségek elkülönítése, összetett pénzügyi instrumentumok kezelése, beszámítás, megjelenítés, csoportosítás és jellemzők, kezdeti és követő értékelés, származékos ügyletek legelemibb szabályai IAS 32
IAS 39
IFRS 7
Jövedelemadók IAS 12
Kapcsolt felekre vonatkozó közzétételek, kiemelten: cél, hatókör, fogalmak (a részletesen tárgyalt témákhoz szükségesek), kapcsolt felek beazonosítása, közzétételek főbb témái, kategóriái IAS 24
IFRS Standardok  első alkalmazása, kiemelten: az első IFRS Standardok szerinti pénzügyi kimutatások fogalma, áttérés időpontjának és az első IFRS Standardok szerinti beszámolási időszaknak a beazonosítása, számviteli politikák, becslések, összehasonlító információk, levezetések (saját tőke, eredmény, cash flow) IFRS 1
Az egyes tárgyalt témák kapcsán a főbb közzétételek, a magyar szabályozás főbb eltérései, a tárgyalt témák kapcsán releváns főbb adózási összefüggések, különös tekintettel a társasági adóra és a helyi iparűzési adóra.  
Egy közzétett magyar számviteli szabályok szerinti egyedi beszámoló egybevetése az IFRS Standardok szabályaival  
Egyszerűbb egyedi, IFRS Standardok szerinti pénzügyi kimutatások készítése  

 

NÉZD MEG!

az INGYENES TUDÁSANYAGOKAT
a BLOG bejegyzéseket
az ONLINE KURZUSOKAT

 

A www.konyveloleszek.hu weboldalon a nemzetközi számviteli ismeretekkel kapcsolatos tartalmak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok és a kapcsolódó magyarázó szövegei az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendelet és kapcsolódó módosításai, vagyis az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok az úgynevezett EU IFRS® standardok figyelembevételével készültek.

 

A www.konyveloleszek.hu weboldalon az IFRS Foundation védjegyhasználati irányelveinek megfelelően az IFRS®, az IAS®, az IFRIC®, a SIC®, védjegyek az alábbiak szerint kerülnek használatra:

  • IFRS: melléknévként, de első előforduláskor IFRS® standardok (a továbbiakban: IFRS Standardok) megnevezéssel kerül feltüntetésre. Az ® szimbólum nem szükséges a konkrét standardok említéséhez, pl.: IFRS 1, IFRS 2.
  • IAS: első előforduláskor IAS® standardok (a továbbiakban:IAS Standardok) kerül feltüntetésre. Az ® szimbólum nem szükséges a konkrét standardok említéséhez, pl.: IAS 1, IAS 2.
  • IFRIC: első előforduláskor IFRIC® értelmezések (a továbbiakban: IFRIC Értelmezések) kerül feltüntetésre
  • SIC:  első előforduláskor SIC® értelmezések (a továbbiakban: SIC Értelmezések) kerül feltüntetésre